The CBd
Magical gem: Greek inscription (A–B)
CBd-Number:
CBd-4419
Collection:
Content, Derek
Material:
obsidian (black)
Dimensions:
36.8 x 28.3 x 9.95 mm
Divine Names & Voces:
Ἰάω; Σαβαώθ; voces, unidentified; Σουριήλ; Σολομών; Ῥῆ

Description: Upright oval, both faces flat. Shape 8–9. Chipped along the edges at the top and bottom.

A: Greek inscription in nineteen lines: ρη [ca. 5]| λσουρι?]γ [ca. 6]|ηλγλκρι?]π?] [ca. 4]|α?]λα?]ιωβειγηλαωηλ|ψαμαλβα?]λθχμκαια?]β||ανκαμνοσιαωσαβ?]αω?]|τημαγκαναχαμισαλ|λαδαμαλμεαλεζιημ?]|οεσβε?]ηλωυχιηλινδκω|αψαμεχ?]λ?]αραιμυνουμ||νζα?]ψ?]γοεσεθερωε?]νω|ια?]νοχ?]ινοχ (χ) αλμο|ρ (χ) ιριλα?]μσεωδε|ηιωθ?]ανλα?]καινερ|συιδησωθεωοει||θωριαρησιλθ?]ων|μνωνινα?]φω|ιθειωιω?]|[ca. 4-5?] 
B: Greek inscription in twenty-two lines: [ca. 2] βα?]σανβηχ|θωναμακατιμε|τιμα?]μιλαολεβλεσ|θιεμινουσγαλαγαδε|ουσερινεολετανα?]ινδ||ουσαμινα?]βλα?]νθθολεμεν|θραρβολοοβελθυσα?]κωπ?]|αλεχθαραιαμινγεσθιωρ|ουρελα?]νχαλαζωναθαμα|ζουζωνβεθηλεουδα?]νδιν||ελταβαρμενελλοχχολσα?]ρ|ινεθγαλααχαρχοολεχσα?]λ|λα?]χοολτολωμα?]λω?]ρινραουσ|σολομωνβιανινουσομ|λεννε?]μανθιρα?]νβα?]νηλα?]ν||χηελβα?]μινασιδλεσνα?]σ|εδασια?]κλαωγαλαπα?]χολ|εσεριεεμα?]λιθאαρ|ουχθα?]καωμωτεμ?]|υκσαλσημαζελε||ε?]οσμ|ηλ. 
C: Greek inscription: σεεπικαλ [ca. 7] η?]λοθρονεεωνβιεκοσμουπαντορ [ca. 9-10] σδεεσποζων|π?]αρασχεθενεμοιπασαν [ca. 7] νποισαντελοισουεκτισεσσυεγω [ca. 11] |υπε [ca. 10] κεπανπνευμαπονηρονκα [ca. 9] πανπονηρονγινομενονκατεμου|προ?]σκαλωσ?]ενβαρβ?]α [ca. 6] νευγιανδεκεσωτηριανπαρασχεσθενεε [ca. 8-9] ο?]ντιν →

῾Ρη |λ Σουριὴ|ὴλ γακριγ[ca. 4] |αιλαι ω Βειγὴλ Λαωὴλ| ψαμαλβαλθαμ καὶ αβ | ανκ ἀμνός  ᾽Ιάω Σαβαω | τημ αγκ αναχ ἁμισαλ | λα δαμαλμε Ἀλεζιήλ | ὀ Ἐσβεήλ, ὦ ᾽Υχιήλ, ᾽Ινδικῷ |αψαμεχλαραιμυνουμ|ν ζαψγος ἑθέρῳ ἐνῶ | ιανοχ ινοχ (Χ) αλμο|ρ (Χ) ιρι λαμσεω αε|ηιω θανλα καινερ | συισηωσθ εωοει | θωριαρ ησιλ ὁ ὥν | μνωνιν αφω | ιθειωιω [ca. 2]| [ca. 4-5? ].
[ca. 1-2]βασανβηχ | θωναμα κατιμε | τιμα μιλαο λεβλερ | θιεμινους γάλα γαδε|ους ἐρινεό<ς> λετανα ᾽Ινδ|ούς αμιναβλανθ θολεμεν | θαραβο λοοβελθυσα κωπ|αλεχ Θαρα ιαμιν γεσθιωρ | ουρ ελ ανχ ἀλαζών αθαμα | ζουζων Βεθήλ εουδανδιν | Ελτα-βαρ-Μενελλοχ χολσαρ | ινεθ γάλα αχαρχοολ εχσαλ | λαχοολ το λῶμα λωρινραους | Σολομών βιανινους   ομ|λεννεμανθι ῾Ρανβανὴλ ᾽Αν|χηέλ βαμινας ιδλεσνας | εδασια κλαω γάλα παχολ | εσερ ιεε μαλιθאαρ|ουχ θακαωμωτεμ | υκ σαλ σῆμα ζελε| μ[ .:..] εοσμ | [. . . . . .]ηλ.
Σε ἐπικαλ[οῦμαι ὑψ]ηλοθρόνε, αἰων<ό>βιε κόσμου παντορ[έκτη κτίσεω]ς δεσπόζων παρασχη<σ>θῆναι μοι πᾶσαν [σωτηρία]ν, ποι<ή>σαν<τι> τέλο<ς> σου ὃ{υ} ἔκτισ<α>{ς} συ ἐγώ, [καὶ ἔχειν τινα] ὑπε[ρόχον βίαν], καὶ πᾶν πνεῦμα πονηρόν κα[κοποιὸν καὶ] πᾶν πονηρὸν γινόμενον κατ᾽ ἐμοῦ. Προσκαλῶ  σ᾽ ἐν βαρβά[ροις φω]ναῖ<ς> ὑγίαν τε καὶ σωτηρίαν παρασχησθῆναι ἐ[μοὶ τῷ φορ]οῦντι {ν}.

'Rē [ca. 4 ē]l Souriel ….ēl gakrigō [ca. 4] aiali ō Beigēl Laōēl psamalbaltham kai ab ank ’lamb’ (of?) Iaō Sabaō(th) tēm ank anach hamisal la damalme Alaziēl O Esbeēl Ouxiel ’in Indian’ apsamexlaraimunoum n zaps gos ’in another, I approve:’ (?) ianoch inoch (X) almor (X) iri lamseo aeēio thanlakainer kuisē sōtheō oeei thōriar ēsil thōn (= ho ōn?) mnōnin aphō .itheiōi [..].
[ca. 1-2] basanbēch thōnama katime tima milao lebler thieminous ’milk’: gadeous ’fig-tree’: letana Indian amin ablanth tholemen thara bolo obelthusa kōpalech Thara (=Terah) iamin gesthiōr our el anch ’wanderer’ athama zouzōn Bethēl eoudandin Elta-bar-Menelloch cholsar ineth ’milk’ acharchool exchsal la-chool: ’the hem’ lorinraous ’Solomon’ bianinous omlennemanthi ranbanēl anchēel basimas idlesnas edasia klaō: ’milk’ pachol eser iee maletha’ arouch thakaōmōtemuk sal ’mound’ ’image’: zele[m ….]eosm[…..].ēl.
I call upon you, O [loft]y-throned, immortal, all-c[rafter] of the universe ruling [over creatio]n to provide complete [salvatio]n for me, having composed your talisman which I created for you, [and to hold in check any] over-[powering force] and every evil, ma[levolent] spirit and every evil thing happening to me. I summon you in foreges to provide both health and salvation to m[e who carr]ies (this).' (R. Kotansky)

Bibliography
Kotansky 2019

Last modified: 2020-05-22 11:50:33
Link:cbd.mfab.hu/cbd/4419
CITE THIS PAGE
CBd-4419. The Campbell Bonner Magical Gems Database (2010-), developed at the Museum of Fine Arts, Budapest, editor-in-chief: Á. M. Nagy. Retrieved from: cbd.mfab.hu/cbd/4419 on 25-04-2024.

Image-ID 12587

Image-ID 12583

Image-ID 12584

Image-ID 12585

Image-ID 12586

1
2
3
4
5
5 image(s) total